06.12.2017

Idejni osnutek novega Zakona o pravosodnem izpitu

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije je dne 19. 10. 2017 objavilo idejni osnutek novega Zakona o pravosodnem izpitu.   

Glavni namen idejnega osnutka novega Zakona o pravosodnem izpitu je, da bi se usposobilo kadre za vstop v pravosodne funkcije in nekatere pravosodne poklice, pri čemer pa naj se ne bi diskiriminiralo ostalih kandidatov. Novi Zakon o pravosodnem izpitu naj bi tudi stimuliral posameznika, da bi bolj podrobno in bolj racionalno razmislil o svoji prihodnji karieri.

Idejni osnutek novega zakona še vedno ohranja možnost, da vsak posameznik z zaključenim pravnim študijem pristopi k pravosovendar p notožilsko funkcijo, saj bi za ti dve funkciji moral predhodno opraviti tudi pravosodno usposabljanje. To usposabljanje bi bilo po novem zakonu obvezno zgolj za bodoče sodnike in državne tožilce, pri čemer bi ga lahko opravljali tudi bodoči državni odvetniki in notarji, bodoči odvetniki pa naj sploh ne bi imeli možnosti opravljanja pravosodnega usposabljanja. Pri tem je pomembno opozoriti tudi na dejstvo, da bi bil pravosodni izpit še vedno pogoj za vse prej naštete pravosodne funkcije, dela in poklice, vendar pa bi odvetniki lahko nanj pristopili le po strožjih pogojih (poleg splošnih pogojev bi moral posameznik izpolnjevati tudi pogoj opravljanja pravniških del v trajanju najmanj 32 mesecev pri sodišču, Sodnem svetu, državnem tožilstvu, državnem odvetništvu, odvetniku, notarju ali Ustavnem sodišču oziroma v trajanju najmanj pet let v drugem državnem organu ali organu lokalne samouprave, opraviti pa bi moral tudi obvezne oblike izobraževanja na CIP). 

Več o idejnem osnutku novega Zakona o pravosodnem izpitu si lahko preberete na sledeči povezavi: http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2017/oktober_2017/Idejni_osnutek_Zakona_o_pravosodnem_izpitu.pdf.